050 33 66 03           info@brondel.be

        

ONZE MATERIES

 

Advocatenkantoor Brondel behandelt uw dossier met de nodige vakkennis. Ons kantoor heeft door de jaren heen een uitvoerige deskundigheid opgebouwd in het verlenen van advies en bijstand in geschillen in onderstaande materies.

AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT

 

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid:

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating (BA-uitbating)
-
Aansprakelijkheid voor dieren,
zaken en aangestelden
​-
Medische aansprakelijkheid
​-
Productaansprakelijkheid
-

Beroepsaansprakelijkheid
​-
Bestuurdersaansprakelijkheid
...

Verzekeringsgeschillen:
Rechtsbijstand
-
Dekking en uitsluiting
​-
Regres en verhaal
​-
Gewaarborgd inkomen
​-
Brand
...

VERKEERSRECHT

 

Strafrechtelijke verdediging in geval van
dagvaarding voor de politierechtbank
​-
Tussenkomst namens burgerlijke partijen naar aanleiding
​van verkeersongeval
-
Vergoeding zwakke weggebruiker
​-
Discussies over verzekeringsdekking
-
Bepalen van aansprakelijkheid
​-
Tussenkomst Motorwaarborgfonds
aansprakelijkheid wegbeheerder
...

BOUW- EN VASTGOEDRECHT

 

Bouwrecht:

bouwgebreken
-
tienjarige aansprakelijkheid aannemer en architect
-
opzegging overeenkomst
-
rechtstreekse vordering onderaannemer
-
invorderingen
-
overheidsopdrachten
​-
redactie en revisie van overeenkomsten: architectenovereenkomst, aannemingsovereenkomst,...
...

Vastgoed:
aankoop en verkoop van onroerende goederen
-
wet Breyne / woningbouwwet
-
huur (algemene huur, woninghuur, handelshuur)
-
mede-eigendom
​-
pacht
...

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

 

adviesverlening en procedures met betrekking tot algemene factuurvoorwaarden
​-
betalingsachterstand en invorderingen
-
consumentenbescherming
-
aangifte van schuldvordering en discussies in het kader van faillissement
-
minnelijke of gerechtelijke reorganisatie

​-

aandeelhoudersovereenkomsten

​-

aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

​-

oprichting vennootschappen

-

vennootschapsconflicten
...

BURGERLIJK RECHT

 

bewaargeving
​-
lastgeving
​-
koop-verkoop
-
dading
-
eigendom
​-
afpaling
-
burenhinder
-
hypotheek
​-
voorrechten
-
borgstellingen
-
bewarende en uitvoerende beslagen
-
gedwongen verkopen
...

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

 

Personenrecht
staat en bekwaamheid van de persoon
-
naam
-
nationaliteit
-
civielrechtelijke beschermingsstatuten zoals bewindvoering
...

Familierecht
afstamming en adoptie
-
voogdij
-
ouderlijk gezag en verblijfsregeling
​-
onderhoudsverplichtingen
-
feitelijke en wettelijke samenwoning
-
huwelijk
-
echtscheiding
​-
vereffening en verdeling na echtscheiding, feitelijke of wettelijke samenwoning
-
problematische opvoedingssituaties
​-
misdrijf gepleegd door een minderjarige
...

STRAFRECHT

 

bijstand aan slachtoffers van strafrechtelijke misdrijven
​-
bijstand tijdens politieverhoren (Salduz)

-
bijstand tijdens de voorgeleiding voor de onderzoeksrechter
​-
​bijstand bij de behandeling voor het onderzoeksgrecht (raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling)
-
bijstand voor de strafrechter
-
bijstand tijdens tuchtprocedures (Orde van Architecten, Orde van Geneesheren,...)
-
strafprocedure voor het Hof van Cassatie
...

ARBEIDS- EN SOCIAAL RECHT

 

Arbeidsrecht
​beëindiging en ontslag
-
handelsvertegenwoordiging
-
studentenarbeid
-
schijnzelfstandigheid
-
vrijwilligerswerk
...

Sociaal recht
arbeidsongevallen
-
beroepsziekten
​-
arbeidsongeschiktheid

...

BANK INFORMATIE

​Kantoorrekening
BE 41 6301 5274 1010

​Derdenrekening
BE 54 6301 5501 9597

KBO 0442.897.050